jueves, 25 de diciembre de 2003

para hacer un port forward con linux e iptables:


Con la configuracion apropiada en el kernel, claro:

iptables -t nat -I PREROUTING 1 -s 0/0 -d <IP.LOCAL> -p tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination <IP.DESTINO:PORT.DESTINO>
iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -s 0/0 -d <IP.REMOTA> -j SNAT --to-source <IP.LOCAL>