miércoles, 7 de febrero de 2007

BookmarkLet: Mostrar todas las imagenes de un directory listing

Desde: http://www.bigbold.com/snippets/posts/show/364

javascript:function showallimagesindirectory(){var s='test';var dc='<b>Images in: '+location.href+'</b><table border=1>\'font:x-small verdana\'>';for(var i=0;i<document.links.length;i++){s=document.links[i].href;if(s.toUpperCase().lastIndexOf('.JPG')!=-1 || s.toUpperCase().lastIndexOf('.JPEG')!=-1 || s.toUpperCase().lastIndexOf('.GIF')!=-1 || s.toUpperCase().lastIndexOf('.PNG')!=-1){dc+='<tr>';dc+='<td><img src='+s+'>&nbsp;</td>';dc+='</tr>';}}dc+='</table>';var iw=window.open('','iw','');iw.document.open();iw.document.write(dc); iw.document.close();}showallimagesindirectory();

Por cierto, Alt-D selecciona toda la url que haya en la barra de dirección :-)